Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Studio het Zwarte Schaap. Hier onder wordt verstaan; degene die aan Studio het Zwarte Schaap werkzaamheden opdraagt, en/of Studio het Zwarte Schaap verzoekt een offerte uit te brengen en/of een ontwerp te vervaardigen. Onder opdrachtnemer wordt verstaan; Studio het Zwarte Schaap.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Studio het Zwarte Schaap.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Studio het Zwarte Schaap gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Studio het Zwarte Schaap verrichtte handelingen.
 2. Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 3. Instructies omtrent de opbouw en voorbereiding van de opdracht en orderformulier maken onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
 4. Door ondertekening van een overeenkomst met Studio het Zwarte Schaap, een door Studio het Zwarte Schaap gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht via het orderformulier, dan wel het bevestigen van een opdracht per e- mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Studio het Zwarte Schaap en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio het Zwarte Schaap en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Studio het Zwarte Schaap gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Studio het Zwarte Schaap zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Een zoekwoord-onderzoek en de daarbij behorende website structuur, gebruikt voor offerte doeleinden, mag niet worden gebruikt bij de bouw van een website door een derde partij. Bij constatering van een dergelijk feit zal het zoekwoord onderzoek alsnog in rekening worden gebracht.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio het Zwarte Schaap niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Studio het Zwarte Schaap gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Studio het Zwarte Schaap van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 4. Opdrachten onder de €750,- dienen voorafgaand aan de werkzaamheden te worden voldaan. Bij opdrachten boven €750,- hanteert studio Het Zwarte Schaap een aanbetaling van 50% van het totale offertebedrag, inclusief het totale BTW bedrag (dit in verband met de afdracht van BTW per kwartaal).
 5. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website, ontwerp en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
 6. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Studio het Zwarte Schaap niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Studio het Zwarte Schaap. Bij het uitblijven van uitgestelde betalingen of aflossing behoudt Studio Het Zwarte Schaap zich het recht om een opgeleverde website offline te halen, 60 dagen na factuurdatum. Het offline halen van een website schort de betalingsverplichting niet op.
 7. Betaling voor webhosting en domeinnaamregistratie, en verlenging daarvan gaat middels een betalingsverzoek per mail. Facturen kunnen worden betaald middels bank overschrijving, of iDEAL betaling.
 8. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Studio het Zwarte Schaap aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per maand vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 10. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2)
  twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Studio het Zwarte Schaap altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
 11. Alle kosten met betrekking tot de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 12. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
 13. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Studio het Zwarte Schaap wordt hierbij uitgesloten.
 14. Alle gemaakte uren zullen door Studio Het Zwarte Schaap in rekening worden gebracht, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. De Opdrachtgever heeft een maandelijkse betaalverplichting bij diensten als domeinregistratie, hosting, website huur en SEO pakketten, tenzij anders afgesproken.
 3. Studio het Zwarte Schaap mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
 4. De algemene opzegtermijn voor diensten als domeinregistratie, hosting, website huur en SEO pakketten bedraagt 1 kalendermaand. Bij het huren van een website geldt een initiële contractperiode van ten minste 6 maanden. De algemene opzegperiode zal ingaan na deze initiële contractperiode.
 5. Opdrachtgever is gehouden de instructies van Studio het Zwarte Schaap omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
 6. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Studio het Zwarte Schaap zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Studio het Zwarte Schaap de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Studio het Zwarte Schaap is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen, zoals bij website verhuur of website onderhoudscontract.
 3. Studio het Zwarte Schaap is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen, zoals bij website verhuur of een website onderhoudscontract.
 4. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Studio het Zwarte Schaap steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio het Zwarte Schaap het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio het Zwarte Schaap zijn verstrekt, heeft Studio het Zwarte Schaap het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Tenzij anders overeengekomen verstrekt de opdrachtgever binnen 6 maanden na akkoord van de offerte de benodigde gegevens zoals tekst en beeld voor verwerking. Na 6 maanden beschouwt Studio Het Zwarte Schaap de opdracht als afgewerkt en zal, in geval van een aanbetaling, het resterende bedrag in rekening worden gebracht.
 7. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Studio het Zwarte Schaap het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Studio het Zwarte Schaap hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 8. Indien door Studio het Zwarte Schaap of door Studio het Zwarte Schaap ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.
 10. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Uw klacht kan worden gericht aan; Studio het Zwarte Schaap, Da Costastraat 20 5025 TE Tilburg.

Artikel 7. Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst is gesloten of overige overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Studio het Zwarte Schaap gefactureerd.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Studio het Zwarte Schaap Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Studio het Zwarte Schaap, het elektronisch indienen van een opdracht via het verzilverings- en/of het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 8. Duur en beëindiging

 1. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is 1 (één) maand. 
 2. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van 1 (een) jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.
 3. Studio het Zwarte Schaap kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Studio het Zwarte Schaap gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Studio het Zwarte Schaap heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Studio het Zwarte Schaap niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Studio het Zwarte Schaap zal Opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Studio het Zwarte Schaap kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 5. Webhosting begint na registratie van de domeinnaam.
 6. In geval van beëindiging van de hosting- of pakketovereenkomst, wordt de
  webhostingaccount met alle inhoud verwijderd. De geleverde producten zijn ten alle tijden eigendom van Studio het Zwarte Schaap. Het is tegen betaling mogelijk om geleverde producten te verhuizen naar een derde partij.
 7. Webhosting en/of domeinnamen afgenomen bij een derde partij is binnen Studio het Zwarte Schaap mogelijk. Studio Het Zwarte Schaap is niet verplicht de hostingpartij te contacteren in geval van problemen omtrent de hosting.

Artikel 9. Levering en levertijd

Websites

 1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van een onderhoudscontract.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen onverlet.
 3. De Opdrachtgever ontvangt na realisatie van de website gegevens om de site te bezoeken. De Opdrachtgever heeft hierna het recht eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan Studio het Zwarte Schaap. Studio het Zwarte Schaap beoordeeld per project wat een kleine wijziging of meerwerk is.
 4. De Opdrachtgever heeft 7 (zeven) dagen na ontvangst van de van de in 9.3 benoemde gegevens om de wijzigingen als bedoeld in artikel 9.3 van deze voorwaarden door te geven. Alle wijzigingen die na 7 (zeven) dagen gemeld worden zullen gezien worden als meerwerk.

Artikel 9. Hosting

Onder hosting verstaan we het plaatsen van een website op het internet en het koppelen van een domeinnaam.

 1. Hosting vind alleen plaats voor onze eigen gebouwde websites. Op deze manier kunnen wij garanties geven van de werking van de website.
 2. Wij nemen geen websites van 3e partijen over op ons platform, tenzij anders overeengekomen.
 3. Overname van websites naar ons hosting-platform gebeurt kosteloos, mits de website 2 jaar op het hosting-platform blijft staan. Wordt een website tussentijds wegverhuisd naar een ander hostingplatform, dan wordt er 1,5 uur per website in rekening voor de gemaakte uren en verloren inkomsten.
 4. Bij elk hosting-pakket is het gebruik van een SSL certificaat gratis, tenzij er wordt gekozen voor certificaat met een een hogere encryptie.
 5. Domeinnamen worden door ons geregistreerd, maar klant blijft altijd eigenaar van het door hun gekozen domein.
 6. Overdracht van domeinen vindt in overleg plaats, op de meest veilige manier.

SEO

 1. SEO (ook wel zoekmachine optimalisatie genoemd) is een dienst op basis van ‘best effort’. Dit houdt in dat er vooraf geen resultaten kunnen worden afgesproken.
 2. Bij SEO zijn er dermate veel factoren van belang dat de uitkomst per geval verschillend is. Onder deze factoren vallen bijvoorbeeld het uitvallen van externe websites vanuit waar is gelinkt naar de website in kwestie, maar ook het algoritme van Google zelf, welke maandelijks of zelfs wekelijks kan wijzigen.
 3. In het geval van een extern geleverde website kan Studio Het Zwarte Schaap niet verantwoordelijk worden gehouden voor het uitblijven van resultaten. Studio Het Zwarte Schaap zal waar mogelijk onderzoeken waarom het gewenste resultaat uitblijft. In enkele gevallen kan er een voorstel worden gedaan tot het bouwen van een nieuwe website om de kans op resultaat te vergroten.
 4. Restitutie bij SEO diensten is gezien het ‘best effort’ principe niet mogelijk.
 5. Studio Het Zwarte Schaap kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor dalingen in de zoekresultaten (‘rankings’) van zoekmachines.
 6. Studio Het Zwarte Schaap kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving bij het vervangen of aanpassen van een bestaande website, of na het omzetten van http naar https (beveiliging middels een certificaat dmv versleuteling). Wijzigingen in ‘rankings’ zijn een logisch gevolg van een dergelijke wijziging, aangezien Google (en andere zoekmachines) http en https als 2 verschillende omgevingen (websites) ziet. Bij het omzetten van http naar https ontstaat er een nieuwe website, die als zodanig zal worden geïndexeerd door zoekmachines.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Studio het Zwarte Schaap, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is enkel Studio het Zwarte Schaap daartoe bevoegd.
 2. De door Studio het Zwarte Schaap bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Studio het Zwarte Schaap.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Studio het Zwarte Schaap te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Op door Studio Het Zwarte Schaap ontworpen afbeeldingen en/of animaties is auteursrecht van toepassing. Zonder voorafgaande toestemming mogen dergelijke werken niet worden hergebruikt voor nieuwe websites of andere online toepassingen zoals sociale media.
 5. De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet- overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
 6. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Studio het Zwarte Schaap van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Studio het Zwarte Schaap sluit met haar Opdrachtgevers.
 7. Alle door Studio het Zwarte Schaap ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Studio het Zwarte Schaap voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Studio het Zwarte Schaap zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Studio het Zwarte Schaap te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Studio het Zwarte Schaap in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Studio het Zwarte Schaap is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Studio het Zwarte Schaap kenbaar behoorde te zijn.
 5. Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
 6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
 7. Studio het Zwarte Schaap is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Studio het Zwarte Schaap ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 8. Studio het Zwarte Schaap maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Studio het Zwarte Schaap is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Studio het Zwarte Schaap geen invloed kan uitoefenen.
 9. Studio het Zwarte Schaap is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Studio het Zwarte Schaap doorgevoerd.
 10. Studio het Zwarte Schaap is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
 11. Studio het Zwarte Schaap is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Studio het Zwarte Schaap aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
 12. Studio het Zwarte Schaap maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Studio het Zwarte Schaap is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
 13. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Studio het Zwarte Schaap vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Studio het Zwarte Schaap. Studio het Zwarte Schaap is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.
 14. Bewaarplicht
  ; Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. In geval van overmacht is Studio het Zwarte Schaap gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Studio het Zwarte Schaap kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Studio het Zwarte Schaap gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Studio het Zwarte Schaap verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Studio het Zwarte Schaap en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg.
 3. Studio het Zwarte Schaap kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
 4. Studio het Zwarte Schaap heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
 5. Studio Het Zwarte Schaap vermeldt het BTW nummer uitsluitend bij facturatie.